12-16 Fairview Strand, Dublin 3

Slovencina +353 87 282 7179

 • English
 • Polski
 • Slovenčina
 • Română
 • Português
 

Oznam o Ochranie Súkromia

Oznam o ochrane súkromia

 

1. O nás:

 

Sme právnická kancelária Murray Flynn, so sídlom na 12-16 Fairview Strand, v Dubline 3. Kontaktovať nás môžete poštou na uvedenej adrese alebo emailom na admin@murrayflynn.ie

 

Naším zástupcom pre záležitosti súvisiace s ochranou údajov je Shane O’Brien, shane@murrayflynn.ie.

 

2. Prečo zbierame a spracúvame Vaše osobné údaje, právny podklad pre zhromažďovanie a spracovávanie Vašich údajov a s kým ich zdieľame:

 

A. Pre osoby, ktoré prehliadajú a majú kontakt s našou webovou stránkou, zhromažďujeme a spracúvame údaje, aby sme:

 • vás mohli kontaktovať alebo odpovedať na dotaz, ktorý ste nám poslali cez náš kontaktný formulár;
 • vás mohli kontaktovať na základe vašej výslovnej žiadosti o kontakt zaslanej cez našu webovú stránku;
 • mohli s vami udržiavať kontakt cez našu webovú stránku alebo cez komunikačné systémy spojené s našou stránkou po vašom súhlase;
 • vám poskytli informácie o našich službách cez sociálne médiá, keď sa rozhodnete nás sledovať na stránkach sociálnych médií (napríklad Facebook) a aby sme vás mohli kontaktovať, ak sa rozhodnete kontaktovať nás cez sociálne médiá;
 • ste sa mohli prihlásiť na odber nášho informačného bulletinu, keď oň požiadate cez našu webovú stránku;
 • sme mohli s vami udržiavať kontakt počas nášho angažovania s vami;
 • aby sme vám poskytli právne poradenstvo;
 • sme vám pomohli s vašim právnymi nárokmi alebo v právnom konaní;
 • sme vám pomohli s vašimi zákonnými právami.

 

Právnym základom pre spracovávanie týchto údajov je náš oprávnený záujem o správu a prevádzku našich právnych služieb, ako aj náš legitímny záujem o marketing and propagáciu právnych služieb našej kancelárie. Do našej komunikácie vždy zahŕňame možnosť odhlásiť sa a kedykoľvek odmietnuť ďalšie takéto komunikácie prijímať.

 

Tiež môžeme tieto údaje použiť v prepojení so naším systémom správy prípadov a naším poskytovateľom internetových služieb alebo zabezpečovateľom optimalizácie vyhľadávača (SEO), ktorí sú povinní riadiť sa zákonmi o mlčanlivosti, alebo s inou treťou stranou, ak tak vyžaduje zákon. Tí smú spracúvať tieto údaje výhradne za účelom poskytovania ich služieb pre nás.

 

Údaje nebudeme uschovávať dlhšie než odporúčajú Law Society a Legal Services Regulatory Authority (Právnická spoločnosť a Úrad pre kontrolu právnych služieb). Akékoľvek ďalšie osobné údaje nebudú vyžadované a ak ich poskytnete, budú vymazané. Máte právo odmietnuť alebo odvolať svoj súhlas s použitím osobných údajov na akýkoľvek účel, ktorý nie je uvedený v ozname o ochrane súkromia.

 

B. Pre našich potenciálnych klientov, vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame:

 • na propagáciu služieb našej kancelárie;
 • aby sme vás mohli kontaktovať, prípadne odpovedať na vaše otázky;
 • za účelom poskytnutia informácií o našich službách prostredníctvom sociálnych médií, keď sa rozhodnete sledovať stránky našich médií (napríklad Facebook) a aby sme vás mohli kontaktovať, keď sa rozhodnete kontaktovať nás cez sociálne médiá;
 • za účelom aktualizácie právnych informácií a doručenia odoberaného informačného bulletinu.

 

Právnym základom pre spracovávanie týchto osobných údajov je oprávnený záujem našej právnickej kancelárie o propagáciu našich služieb. Do našej komunikácie vždy zahŕňame možnosť odhlásiť sa a kedykoľvek odmietnuť ďalšie takéto komunikácie prijímať.

 

Vaše meno a emailová adresa môžu byť zdieľané s naším poskytovateľom informačných služieb, ktorý rozposiela informačné bulletiny alebo aj s inou treťou stranou, ak tak vyžaduje zákon. Tento poskytovateľ smie použiť tieto údaje výhradne v rámci jeho služieb pre nás.

 

Údaje nebudeme uschovávať dlhšie než odporúčajú Law Society a Legal Services Regulatory Authority (Právnická spoločnosť a Úrad pre kontrolu právnych služieb). Akékoľvek ďalšie osobné údaje nebudú vyžadované a ak ich poskytnete, budú vymazané. Máte právo odmietnuť alebo odvolať svoj súhlas s použitím osobných údajov na akýkoľvek účel, ktorý nie je uvedený v ozname o ochrane súkromia.

 

C. Pre právnych zástupcov – solicitorov a baristerov, s ktorými sme v kontakte vo veciach súvisiacich s klientami, zhromažďujeme a spracúvame údaje:

 • na spoluprácu v záležitostiach klientov;
 • za účelom získania a poskytnutia primeraného poradenstva klientom a potenciálnym klientom;
 • na získanie príslušných záznamov alebo dokumentov na účely poskytnutia primeraného poradenstva klientom a potenciálnym klientom.

 

Právnym základom pre spracovávanie týchto osobných údajov sú oprávnené záujmy našej kancelárie pri zastupovaní našich klientov.

 

Údaje, ktoré nám poskytnete sú zdieľané v rámci systému správy našej kancelárie za účelom uloženia vašich kontaktných údajov v príslušnom spise. Tiež nám to umožňuje posielať vám emailovú poštu prostredníctvom nášho poskytovateľa emailovej služby.

 

Údaje nebudeme uschovávať dlhšie než odporúčajú Law Society a Legal Services Regulatory Authority (Právnická spoločnosť a Úrad pre kontrolu právnych služieb). Akékoľvek ďalšie osobné údaje nebudú vyžadované a ak ich poskytnete, budú vymazané. Máte právo odmietnuť alebo odvolať svoj súhlas s použitím osobných údajov na akýkoľvek účel, ktorý nie je uvedený v ozname o ochrane súkromia.

 

D. Pre záujemcov o prácu zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje:

 • na nábor nových zamestnancov;
 • aby sme zistili vašu vhodnosť pre určitú pozíciu.

 

Právnym základom pre spracovávanie týchto osobných údajov sú oprávnené záujmy našej kancelárie pri nábore nových zamestnancov. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov záujemcov o prácu nájdete v oznam o ochrane súkromia v rámci pracovnej inzercie.

 

Osobné údaje poskytnuté v žiadosti o prácu zdieľame s naším náborovým pracovníkom za účelom vytvorenia užšieho zoznamu kandidátov. Náborový pracovník smie uvedené osobné údaje použiť len v práci pre nás. Tiež nám to umožní komunikovať s vami o vašej žiadosti cez nášho poskytovateľa emailovej služby.

 

Údaje nebudeme uschovávať dlhšie než odporúčané Právnickou spoločnosťou (Law Society) a Úradom pre kontrolu právnych služieb (Legal Services Regulatory Auhtority). Akékoľvek ďalšie osobné údaje nebudú vyžadované a ak ich poskytnete, budú vymazané. Máte právo odmietnuť alebo odvolať svoj súhlas s použitím osobných údajov na akýkoľvek účel, ktorý nie je uvedený v ozname o ochrane súkromia.

 

3. Údaje získané od tretích strán a ich zdroj:

 

Údaje týkajúce sa klientov môžu byť získavané od tretích strán na účely ďalšieho zmluvného plnenia medzi nami a klientami. Tieto údaje môžu okrem iného zahŕňať lekárske záznamy, záznamy o zamestnaní, daňové doklady a v niektorých prípadoch môžu byť získané z verejne prístupných zdrojov.

 

4. Vaše práva súvisiace s osobnými údajmi:

 

Podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte, za určitých okolností a s výhradou určitých výnimiek, nasledujúce práva:

• právo na prístup k údajom – máte právo požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás vedieme, spolu s ďalšími informáciami o našom spracovaní týchto osobných údajov;

• právo na opravu – máte právo požiadať o opravu akýchkoľvek nepresných údajov o vás, alebo ak sú naše informácie neúplné, môžete požiadať o ich aktualizáciu tak, aby boli úplné;

• právo na vymazanie – máte právo požiadať nás o vymazanie osobných údajov, ktoré o vás vedieme, niekedy sa to označuje ako právo byť zabudnutý. Máte právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom našej webovej stránky. V takom prípade budeme od vás očakávať informáciu o porušení zákona o ochrane údajov.

• právo na obmedzenie spracúvania alebo právo namietať proti spracúvaniu – máte právo požiadať, aby sme ďalej nespracovávali vaše osobné údaje na konkrétne účely, alebo namietať proti nášmu spracúvaniu vašich osobných údajov na konkrétne účely;

• právo na prenosnosť údajov – máte právo požiadať nás, aby sme vám alebo tretej strane poskytli kópiu vašich osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Kópie akýchkoľvek osobných údajov o vás, ktoré sme od vás získali, vám budú poskytnuté iba vtedy, ak vaše právo na prístup k údajom nie je obmedzené paragrafom 5 Zákona o ochrane údajov.

Po našom uvážení a podľa aktuálnych osvedčených postupov podľa Law Society (Právnická spoločnosť) môžeme zničiť akékoľvek osobné údaje, ktoré ste nám poskytli. Ak boli vaše osobné údaje zničené, nie sme povinní poskytnúť vám ich kópie.

 

Prosíme, aby ste nás o vašom rozhodnutí uplatniť si ktorékoľvek z vyššie uvedených práv, informovali písomne na kontaktnej adrese uvedenej na začiatku tohto oznamu o súkromí.

 

Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. To nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré sa uskutočnilo pred odvolaním súhlasu.

 

Ak nie ste spokojní s tým, ako spracúvame osobné údaje, žiadame vás, aby ste nás kontaktovali  za účelom nápravy situácie.

 

Môžete podať sťažnosť na dozorný orgán. Írskym dozorným orgánom je Data Protection Commission (Komisia pre ochranu údajov).

 

5. Požiadavka na spracovanie osobných údajov:

 

Našu webovú stránku si môžete prehliadať bez poskytnutia vašich osobných údajov, čo neovplyvní vašu možnosť zobraziť našu stránku. Ďalšie podrobnosti nájdete v sekcii o našich podmienkach používania webovej stránky.

 

V prípade vášho rozhodnutia neposkytnúť nám vaše údaje na vyššie uvedené účely bude pre nás nemožné poslať vám náš informačný bulletin, odpovedať na vaše otázky zaslané cez kontaktný formulár, komunikovať s vami v klientskych záležitostiach alebo prehodnotiť vašu vhodnosť pre pozíciu v našej kancelárii.

 

6. Automatizované rozhodovanie a profilovanie:

 

Vaše osobné údaje nepoužívame na účely automatizovaného rozhodovania alebo profilovania.

COVID-19 - Safety message from Murray Flynn Solicitors

During the ongoing Covid 19 Restrictions, our office is open for business. We are able to meet safely with clients by appointment in our Fairview office.

If you have any concerns about coming to meet us to discuss an accident you have been involved in, we are happy to arrange a Zoom Call or meet with you in your own home to advise you.

Stay safe

Murray Flynn Solicitors Team