12-16 Fairview Strand, Dublin 3

Slovencina +353 87 282 7179

 • English
 • Polski
 • Slovenčina
 • Română
 • Português
 

Osobná ujma FAQ

Chcete sa s nami poradiť o Vašom prípade?

Máte nárok na náhradu škody za osobnú ujmu?

Aby ste zistili, či si môžete uplatniť nárok na náhradu škody* od inej osoby, musíte byť schopný dokázať nasledujúce:

 

 • že nehoda* bola spôsobená nedbanlivosťou alebo chybou, prípadne čiastočnou nedbanlivosťou alebo chybou, tretej strany;
 • že ste utrpeli  v dôsledku nehody zranenia*;
 • že tieto zranenia sa dajú pripísať nehode*.

 

Vďaka viac ako 30 ročnej skúsenosti má právnická kancelária Murray Flynn Solicitors konkrétne odborné znalosti v oblasti nárokovania náhrady za osobnú ujmu*. Poskytujeme vysoko efektívne a profesionálne služby vo všetkých aspektoch Vašej žiadosti. Povedzte nám, prosím, o Vašej nehode* a my Vám radi pomôžeme.

Aké sú časové obmedzenia? Kedy by bol môj prípad premlčaný?

Vo všeobecnosti, s určitými výnimkami, máte dva roky od dátumu nehody* na to, aby ste  začali proces žiadosti o náhradu škody* (t.z. podanie žiadosti na Injuries Board). Pre podrobnosti procesu na Injuries Board kliknite tu. Avšak, čím skôr oznámite zodpovednej strane Váš úmysel nárokovať si náhradu* škody, tým lepšie. Ideálne by ste tak mali urobiť do 1 mesiaca od dátumu Vašej nehody*.

 

Vás právnik pošle osobe, spoločnosti alebo organizácii, ktorú považujete za zodpovednú za Vašu ujmu,  oficiálne oznámenie, aby mohli prešetriť Váš nárok*. Tiež sa tým zabezpečí, že nedbanlivá strana nebude môcť tvrdil, že bola Vaším oneskoreným vyrozumením akokoľvek znevýhodnená. Ešte dôležitejšie je to, že to zabráni poisťovni pre zodpovednú stranu odmietnuť poistné krytie z dôvodu neskorého oznámenia.

Neskoré oznámenie pravdepodobne neovplyvní Vašu žiadosť na Injuries Board, ale môže mať vplyv na Váš prípad, ak budete musieť ísť na súd a je možné, že nedostanete náhradu za Vaše výdaje.

 

Pre manuálnych pracovníkov nie je nezvyčajné, že začnú mať problémy s chrbtom, ramenom, kolenom atď., hoci neutrpeli žiaden konkrétny úraz*. Ľudia si často myslia, že za takýchto okolností nemajú nárok na náhradu škody*, avšak ak tento problém vznikol v dôsledku nebezpečného pracovného systému, majú právo uplatniť si nárok* a žiadať o náhradu škody*. V takýchto prípadoch sa počíta dvojročná lehota od prvej lekárskej návštevy alebo predpísanej liečby. Pre ďalšie informácie o pracovnom úraze*, kliknite tu

Aké sú typy zranení?

Najčastejšie žiadosti o náhradu škody za osobnú ujmu* sa týkajú dopravných nehôd*, pracovných úrazov*, zakopnutí a pádov* alebo napadnutí*. Tieto môžu mať za následok nasledujúce zranenia:

 

 • poranenie hlavy a tváre;
 • poranenie krku a pleca, vrátane mäkkého tkaniva krku (tzv. whiplash);
 • poranenie chrbta a chrbtice;
 • poranenie ramena a ruky;
 • poranenie nohy a chodidla;
 • iné typy poranení.

 

Finančné vyrovnanie pre všetky typy zranení je uvedené v obsiahlom dokumente nazvanom Book of Quantum, ktorý vydala Injuries Board . Tento dokument poskytuje pokyny týkajúce sa výšky náhrady škody* za každé zranenie. V prípade komplikovaných úrazov je, vzhľadom na ďalšiu liečbu, vždy lepšie poradiť sa s odborníkom než ukončiť Váš prípad predčasne.

Musím absolvovať lekárske vyšetrenie? Čo je to lekársky posudok? Budem pre svoj prípad potrebovať zdravotné záznamy?

Detailný lekársky posudok o Vašich zraneniach, poskytnutej liečbe a budúcej prognóze je nevyhnutný pre prípravu a posúdenie Vášho prípadu. Posudok popisuje, ako sa úraz stal a obsahuje dôležité informácie, ako napríklad dátum úrazu*, Váš súčasný zdravotný stav a predchádzajúce zranenia.

 

Tento lekársky posudok je zohľadňovaný na Injuries Board, keď sa rozhoduje o výške Vašej kompenzácie*, pri rokovaní o mimosúdnej dohode a pri súdnom pojednávaní.

 

Váš právnik môže požiadať Vášho lekára o lekársky posudok. Váš prípad môže obsahovať niekoľko lekárskych posudkov. Prvý posudok je od Vášho lekára alebo iného špecialistu, ktorý Vás ošetril po úraze. Ďalší posudok je vyžiadaný komisiou Injuries Board ako súčasť konania na PIAB. Viac informácií o postupoch PIAB nájdete tu.

 

Pojmy zdravotné záznamy a zdravotná karta sa používajú na popis systematickej dokumentácie o Vašej zdravotnej anamnéze a starostlivosti od jedného konkrétneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ako je napríklad praktický lekár alebo nemocnica. Hoci zdravotné záznamy za normálnych okolností nerozhodujú o výške Vašej kompenzácie*, môžu byť prospešnou súčasťou Vašich lekárskych posudkov a tak ovplyvniť Váš prípad.

Ako dlho bude môj prípad trvať?

Vo väčšine nekomplikovaných prípadov sa nárok o náhradu za ujmu* urovná v priebehu niekoľkých mesiacov. Avšak, to záleží od povahy prípadu a závažnosti zranení. Komplikované prípady s vážnymi zraneniami trvajú podstatne dlhšie. Nie je vo Vašom záujme urovnať prípad mimosúdnou dohodou príliš skoro, lebo tak strácate nárok na ďalšiu kompenzáciu*, ak sa ukáže, že Vaše zranenie je dlhodobé.

Pre podrobnosti o postupe pri PIAB, kliknite tu

Akú kompenzáciu* dostanem?

Vaše zranenie môže ovplyvniť kvalitu Vášho života. Preto je dôležité, aby kompenzácia*, ktorú dostanete bola spravodlivá, uspokojivá a primeraná. Vážny úraz*, ktorý má za následok katastrofické zranenia, môže obrátiť Váš život hore nohami, ako napríklad tragická autonehoda* alebo fatálny úraz*. Videli sme to mnohokrát. Snažíme sa preto, aby kompenzácia* primerane odzrkadľovala nielen Váš súčasný stav po nehode*, ale aby Vám nahradila aj budúce náklady.

 

Výška kompenzácie*, ktorú dostanete bude závisieť od povahy a závažnosti Vašich zranení a od ich vplyvu na Váš životný štýl.

 

Náhrada škody pozostáva týchto dvoch širokých kategórií:

 

 • Náhrada nemajetkovej ujmy (tzv. bolestné), ktorá pokrýva napríklad bolesť a utrpenie, ale aj fyzické a emocionálne zranenia, ktorými po nehode* trpíte. Zdravotné postihnutie alebo iná forma poškodenia zdravia, znížená kvalita života alebo ťažkosti pri hľadaní inej práce sa tiež môžu brať do úvahy pri výpočte výšky Vašej kompenzácie.
 • Náhrada majetkovej ujmy ktorá pokrýva akékoľvek straty, ktoré ste utrpeli v dôsledku úrazu, ktoré je možné finančne vyčísliť. Majetková ujma pokrýva zdravotné a cestovné náklady súvisiace s Vašim zranením, ušlú mzdu, ktorú si môžete nárokovať* ako časť Vašej náhrady škody*.  Je veľmi dôležité uschovať si všetky potvrdenky. V prípade vážnych úrazov sa môže brať do úvahy aj Vaša schopnosť budúceho zárobku. Ak bol pri nehode* poškodený osobný majetok, môžete tiež požadovať náhradu* nákladov na jeho opravu alebo výmenu.

 

Chcete sa s nami poradiť o Vašej nehode*?

 

Naši právnici špecializujúci sa na osobnú ujmu* sú tu pre Vás, aby Vám a Vašej rodine uľahčili právny proces.

Naše motto je:

“Profesionalita, oddanosť a súcit”

COVID-19 - Safety message from Murray Flynn Solicitors

During the ongoing Covid 19 Restrictions, our office is open for business. We are able to meet safely with clients by appointment in our Fairview office.

If you have any concerns about coming to meet us to discuss an accident you have been involved in, we are happy to arrange a Zoom Call or meet with you in your own home to advise you.

Stay safe

Murray Flynn Solicitors Team