12-16 Fairview Strand, Dublin 3

Slovencina +353 87 282 7179

  • English
  • Polski
  • Slovenčina
  • Română
  • Português
 

Nárokovanie náhrady škody* pre členov Gardy

Už takmer 20 rokov poskytuje kancelária Murray Flynn Solicitors pomoc príslušníkom írskej polície An Garda Siochána pri uplatňovaní náhrady škody* za osobnú ujmu utrpenú pri výkone služobných povinností.

Zákony o náhrade škody* pre An Garda Siochána z rokov 1941 a 1945 oprávňujú príslušníkov polície obrátiť sa v prípade utrpenia osobnej ujmy pri výkone povinností na Ministerstvo spravodlivosti a rovnosti.

Pre úspešné uplatnenie nároku na náhradu škody* pre členov An Garda je potrebné dokázať iba tieto dve skutočnosti:

  • Zlomyseľnosť:    musíte dokázať, že policajt utrpel ujmu v dôsledku zlomyseľného konania páchateľa alebo páchateľov.
  • Úraz:    musíte preukázať, že nedošlo iba k drobnému zraneniu (v nedávnom prípade High Court – súd vyššej úrovne – rozhodol, že zlomený malíček nie je drobným úrazom).

Naše motto je:

“Profesionalita, oddanosť a súcit”

Tento proces uznáva jedinečnú úlohu príslušníkov polície An Garda Siochána v írskej spoločnosti. Zabezpečuje, aby v prípade ujmy alebo straty na živote boli oni alebo ich rodinní príslušníci primerane odškodnení*

Uplatňovanie nároku na náhradu škody podľa policajného poriadku pre odškodnenie* podlieha prísnemu časovému obmedzeniu. Prvá žiadosť musí byť predložená do troch mesiacov od poistnej udalosti (hoci minister môže na základe uváženia túto lehotu predĺžiť).  Po podaní žiadosti a predložení lekárskych posudkov hlavný policajný lekár nahlási svoje zistenie vedeniu policajného zboru Garda. Minister vydá oprávnenie a žiadosť je podstúpená na High Court (súd vyššej úrovne), kde poškodený člen polície musí vypovedať.

Ak sa chcete poradiť ohľadom uplatnenia nároku na náhradu škody* pre príslušníkov polície Garda, neváhajte nás kontaktovať.

COVID-19 - Safety message from Murray Flynn Solicitors

During the ongoing Covid 19 Restrictions, our office is open for business. We are able to meet safely with clients by appointment in our Fairview office.

If you have any concerns about coming to meet us to discuss an accident you have been involved in, we are happy to arrange a Zoom Call or meet with you in your own home to advise you.

Stay safe

Murray Flynn Solicitors Team