12-16 Fairview Strand, Dublin 3

Slovencina +353 87 282 7179

 • English
 • Polski
 • Slovenčina
 • Română
 • Português
 

Naše právne služby

Právnická kancelária Murray Flynn Solicitors

Poskytujeme širokú škálu právnych služieb

Právnická kancelária Murray Flynn Solicitors bola založená v roku 1996 a odvtedy sme poskytli tisíckam klientov po celom Írsku rôzne právne služby na najvyššej úrovni.

Od roku 2008 sa zameriavame na spory o náhradu škody za osobnú ujmu*. Tiež poskytujeme služby v oblasti majetkového práva, závetov, pozostalostí, plnej moci a žiadostí o súdne poručníctvo.


V roku 2019 sa zmenilo meno našej kancelárie z Murray Flynn Maguire na Murray Flynn Solicitors, podľa našich dvoch zakladajúcich partnerov.

Spory o osobnej ujme*

Vďaka viac ako 30 ročnej praxi má právnická kancelária Murray Flynn Solicitors špecifickú odbornosť na uplatňovanie nárokov na náhradu osobnej ujmy*. Od nášho vzniku v roku 1996 sme pomohli tisíckam klientov rôznych národností po celej krajine a získali tak značné renomé. Poskytujeme vysoko efektívne a profesionálne služby, ktoré sa zameriavajú na všetky aspekty a dôsledky osobnej ujmy, vrátane Vášho emocionálneho a finančného blaha.

 

Naše vysoko skúsené a odhodlané tímy sa snažia dosiahnuť pre Vás čo najlepší výsledok a poskytnúť Vám čo najvyššiu úroveň služieb. Ak ste utrpeli osobnú ujmu pri nehode* zavinenej nedbanlivosťou tretej strany, je možné, že máte nárok na náhradu škody*. Zavolajte nám pre jasné a zmysluplné poradenstvo ohľadom Vašich práv.

Iné typy sporov

Medzi ďalšie typy sporov patria okrem iných aj tieto:

 • Uplatnenie nároku na náhradu škody* pre členov polície Garda*

  Naša kancelária má značnú expertízu a skúsenosti v uplatňovaní nárokov* podľa zákonov o náhrade škody* pre členov írskej polície An Garda Siochana, ktorí utrpeli zranenie pri výkone svojich služobných povinností.

 • Poškodenie dobrého mena

  Ak ste boli neprávom verejne obvinený z trestného činu alebo priestupku alebo predmetom hanlivého článku, je možné, že máte právo začať konanie podľa Zákona o poškodení dobrého mena z roku 2009.

 • Napadnutie v práci

  Ak ste utrpeli zranenie pri lúpeži alebo prepadnutí v práci alebo ste boli napadnutý kolegom, je pravdepodobné, že máte právo uplatniť si nárok na náhradu škody* v prípade, že Vám zamestnávateľ neposkytol dostatočnú ochranu.

Môžeme Vám pomôcť aj pri uplatňovaní nárokov* iného typu. Zavolajte nám o dôverné poradenstvo.

Majetkové právo

Radi Vám pomôžeme so všetkými požiadavkami súvisiacimi s obytnými nehnuteľnosťami, či už veľkými alebo malými. Klientov zastupujeme pri:

 • kúpe, hypotéke alebo predaji domov a bytov, nových alebo z druhej ruky;
 • refinancovaní hypoték a úveroch zaistených nehnuteľnosťou;
 • prevode vlastníctva alebo výmene pozemku/parcely;
 • kúpe alebo predaji druhých alebo investičných bytových jednotiek;
 • dobrovoľnom  prevode vlastníctva, vrátane prevodu na mená manželov/partnerov/rodiča a dieťaťa atď.;
 • dohodách o spoločnom vlastníctve/dohodách o spoločnom obývaní;
 • opravách hraníc a vlastníctve.

Závety a pozostalosť

Je veľmi dôležité plánovať do budúcna a postarať sa o blaho Vašej rodiny po Vašej smrti. Ponúkame spektrum služieb na pomoc Vám a Vašim blízkym.

 • Závety

  Zastupujeme klientov pri plánovaní a vypracovaní závetu, vrátane poradenstva v oblasti dedičských práv, správy majetku a daňových dôsledkov pre dedičov.

 • Pozostalosť a správa majetku

  Zastupujeme klientov pri vybavovaní všetkých aspektov správy majetku zosnulého, vrátane ustanovenia správcu dedičského konania alebo správcu pozostalosti, zabezpečenia majetkových hodnôt v pozostalosti, vyplatenia dlhov a rozdelenia čistej hodnoty majetku.

 • Dedičské spory a spory o majetok

  Tiež zastupujeme klientov v sporových záležitostiach*, vrátane sporov týkajúcich sa platnosti závetu, tvrdení* o neprimeranom vplyve, sporoch súvisiacich s dedičskými právami a nárokmi* a nárokmi manželov a detí podľa zákona o dedičstve.

Plná moc a poručníctvo

Niekedy je potrebné, aby ste poverili určitú osobu, aby Vás zastupovala (zmocnenec), napr. pre obchodné záležitosti, keď ste v zahraničí alebo preventívne, pre prípad, že nebudete schopní spravovať vlastné záležitosti kvôli dočasnej neschopnosti, chorobe, nehode* alebo v dôsledku progresívnej degeneratívnej choroby. Bez ohľadu na dôvod, sme tu, aby sme Vám poradili a pomohli.

 • Obyčajná plná moc

  Pomáhame klientom pri príprave obyčajnej plnej moci, všeobecnej alebo na špecifický účel.

 • Dlhodobá plná moc

  Pomáhame klientom pri príprave dlhodobej plnej moci  a vybavíme pre zmocnenca jej registráciu na High Court (súd vyššej úrovne).

 • Žiadosti o súdne poručníctvo

  V prípadoch, kde osoba neudelila dlhodobú plnú moc a stratila duševnú spôsobilosť spravovať vlastné záležitosti, tzv. non compos mentis, poskytujeme klientom, napríklad príbuzným, poradenstvo a zastúpenie pri podaní žiadosti na High Court (súd vyššej úrovne)., aby bola taká osoba zverená do ochrany a poručníckej starostlivosti súdu.

Od svojho založenia v roku 1996 pomohla právnická kancelária Murray Flynn Solicitors tisíckam klientov v celej krajine.

 

Naše motto je
“Profesionalita, oddanosť a súcit”.

 

Pre širší prístup k spravodlivosti poskytujeme naše služby v anglickom, poľskom, slovenskom a rumunskom jazyku. Naša sila spočíva v hĺbke našich skúseností, súcitnom prístupe k Vašej situácii a pochopení Vašich potrieb. Našou snahou je vždy pre Vás dosiahnuť čo najlepší výsledok pri poskytnutí služieb na najvyššej úrovni.

COVID-19 - Safety message from Murray Flynn Solicitors

During the ongoing Covid 19 Restrictions, our office is open for business. We are able to meet safely with clients by appointment in our Fairview office.

If you have any concerns about coming to meet us to discuss an accident you have been involved in, we are happy to arrange a Zoom Call or meet with you in your own home to advise you.

Stay safe

Murray Flynn Solicitors Team